Európska únia: Štvrtá konferencia o rovnosti - 15. a 16. november 2010

V dňoch 15. a 16. novembra 2010 bude pod belgickým predsedníctvom Rady Európskej únie v Bruseli organizovaná štvrtá konferencia o rovnosti, v znamení 10 rokov legislatívneho boja s diskrimináciou, ako aj propagácie výhod rozmanitosti na pracovisku.

Na konferencii sa zúčastní približne 500 delegátov na najvyššej úrovni, ktorí budú reprezentovať členské štáty Európskej únie (EÚ), kandidátske krajiny a krajiny Európskeho hospodárskeho spoločenstva, siete mimovládnych neziskových organizácií na úrovni EÚ a sociálnych partnerov, obchodný sektor, akademické a medzinárodné organizácie.

Konferenciu otvorí Joëlle Milquet, zástupkyňa predsedu vlády a ministerka pre zamestnanosť a rovnaké príležitosti v Belgicku a Viviane Reding, viceprezidentka Európskej komisie, ktorá je zodpovedná za spravodlivosť, základné práva a slobody a občianstvo.

Cieľom konferencie je propagácia rovnakých práv a rovnakých príležitostí pre všetky osoby a umožňuje účastníkom zdieľať svoje poznatky a vymieňať si skúsenosti, za účelom rozvoja ešte účinnejších spôsobov boja so všetkými formami diskriminácie na pracovisku. (Účasť je možná len na základe pozvánky.)

Najnovšia správa o aktivitách Európskej komisie v oblasti úsilia o boj s diskrimináciou na základe rasového alebo etnického pôvodu, náboženstva alebo vierovyznania, veku alebo pohlavia, prezentuje aktivity vykonané v roku 2009.

Začína sa stručným prehľadom európskych postojov k rovnosti založenom na prieskume Eurobarometer a následne skúma rozvoj najnovšej politiky a partnerstva. Brožúra sa tiež zameriava na aktivity vykonané za účelom zvýšenia povedomia a lepšieho pochopenia diskriminácie a otázok rovnosti, vrátane propagácie obchodných výhod vyplývajúcich z rozmanitosti. Uvedené príklady implementácie legislatívy v oblasti rovnosti sú doplnené o podrobné informácie nového návrhu antidiskriminačnej smernice.

Táto publikácia je dostupná v tlačenom formáte v anglickom jazyku. Francúzska a nemecká verzia bude nasledovať v novembri a všetky ďalšie oficiálne jazyky EÚ sa objavia v elektronickej forme.

Ak máte záujem o tlačenú kópiu, môžete si ju objednať prostredníctvom EU-bookshop (EÚ - kníhkupectvo).

(r)