Na seminári o začleňovaní rómskych komunít budú aj príklady úspešnej praxe

Seminár Efektívnosť využívania nástrojov na začleňovanie marginalizovaných rómskych komunít do spoločnosti pripravil na 28. októbra v Spišskej Kapitule Fond sociálneho rozvoja a občianske združenia Priatelia Zeme-CEPA a Člověk v tísni.
Účastníci seminára získajú prehľad fungujúcich nástrojov na sociálne začleňovanie marginalizovaných rómskych komunít, možnosti ich využitia a ich efektivitu.

Chudoba a sociálne vylúčenie sú pre celú Európsku úniu pálčivými problémami, ktorých riešenia sa hľadajú len veľmi ťažko Na Slovensku naviac, kráčajú ruka v ruke s problémami marginalizovaných rómskych komunít, čo naviac vyhrocuje aj vyhrotené vnímanie Rómov v značnej časti majority a komplikuje spoločné hľadanie riešení tohto prepleteného problému.

Nedôstojné životné podmienky, nízke vzdelanie, vysoká nezamestnanosť sú len niektoré z faktorov, ktoré vytvárajú začarovaný kruh, z ktorého sa len málo ľuďom podarí vymaniť vlastnými silami. Potrebujú preto podporu zvonka. Podmienky v jednotlivých komunitách sú tak odlišné, že na riešenie tejto zložitej situácie neexistuje univerzálny recept. Poznáme však overené nástroje, ktoré na mnohých miestach úspešne prispievajú k riešeniu problémov. Ich uchopenie a efektívne využitie zostáva z veľkej časti na ramenách samospráv a mimovládnych organizácií. Preto sa na seminári okrem pracovníkov samospráv, terénnych sociálnych pracovníkov a zástupcov mimovládnych organizácií zúčastnia aj zástupcovia štátnej správy, médií, vedeckých a výskumných organizácií.

Úvodné slovo budú mať Lucia Nicholsonová, štátna tajomníčka MPSVR SR a Vlado Sendrei, ambasádor Európskeho roka boja proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu 2010.

V rámci tématických blokov vystúpi aj Miroslav Pollák, splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity s pohľadom Úradu splnomocnenca vlády pre rómske komunity na začleňovanie marginalizovaných rómskych komunít do spoločnosti, Laco Oravec, Nadácia Milana Šimečku predstaví Doterajšie skúsenosti z národných programov zameraných na marginalizované rómske komunity a Magdaléna Grambličková (Priatelia Zeme-CEPA)  sa zameria na Efektívnosť využívania prostriedkov z fondov EÚ v prospech marginalizovaných rómskych komunít. V rámci programu sa jeho účastníci oboznámia aj s pozitívnymi príkladmi fungovania v praxi.

Program konferencie nájdete tu: FSR.GOV.SK:Seminár Efektívnosť využívania nástrojov na začleňovanie marginalizovaných rómskych komunít do spoločnosti (25.10.2010)