ROMOVIA.EU: Fotopetícia Amnesty International pokračuje dnes v B. Bystrici

Amnesty International SlovenskoDajme im budúcnosť - môžu dnes povedať Banskobystričania i ďalší záujemcovia vo vestibule Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, kde pokračuje zbieranie podpisov/fotografií pod petíciu Amnesty International, ktorá vyzýva k odstráneniu segregácie rómskych detí vo vzdelávaní. Pod petíciu sa nemusíte pridať len svojou fotografiou, stačí ju podpísať aj elektronicky na tejto stránke: Dajme im budúcnosť - petícia. Cieľom kampane Dajme im budúcnosť je dosiahnuť, aby rómske deti na Slovensku boli schopné uplatňovať si právo na vzdelanie.

Ako sa potvrdilo v opakovanom prieskume Amnesty International, slovenský vzdelávací systém nezabezpečuje rovnosť príležitostí vo vzdelávaní pre všetky deti, najmä ak pochádzajú z rôzneho sociálno-ekonomického a etnického prostredia.

Podľa výsledkov výskumu AI je veľký počet rómskych deti na Slovensku nesprávne zaraďovaných do špeciálnych škôl alebo tried pre žiakov s mentálnym postihnutím.

Deti sú tiež segregované v bežných výlučne rómskych školách alebo triedach. V niektorých slovenských školách sú rómske deti oddelené nielen pri vyučovaní, ale aj v iných oblastiach školského života, vrátane obeda.

Konkrétne prípady ako aj viac informácii o výsledkoch výskumu AI nájdete v správe o segregácii rómskych detí v slovenskom školstve.

Amnesty International vyzýva slovenskú vládu, aby:
  • poskytla Štátnej školskej inšpekcii dostatočné zdroje, vrátane podrobných pokynov ako identifikovať, monitorovať a odstrániť segregáciu v praxi ;
  • začala systematicky zhromažďovať dáta vo vzdelávaní s dôrazom na kritéria pohlavia a etnicity;
  • zaviedla jasnú povinnosť pre školy desegregovať výučbu a poskytla im účinnú podporu;
  • zaviedla adekvátne podporné opatrenia pre rómske a nerómske deti, ktoré potrebujú väčšiu pomoc, aby mohli rozvinúť svoj potenciál v čo najväčšej miere v rámci bežných škôl.
Od začiatku kampane sa v jej prvom kole (20. októbra 2010) na  Fakulte manažmentu a farmácie UK v Bratislave odfotografovalo 80 ľudí a ďalších viac ako 70 priamo na mieste podpísalo petíciu. Ďalšie podpisy pod petíciu pribúdajú priebežne na internete.

Tretie kolo podpisovej fotoakcie pripravuje košická aktivistická skupina Amnesty International na november.

Všetky podpisy a fotografie Amnesty International odovzdá koncom roka premiérke Ivete Radičovej a ministrov školstva Eugenovi Jurzycovi.

(sgh), foto: archív Amnesty International