SPLNOMOCNENEC: O situácii v Plaveckom Štvrtku s poradcom ministra vnútra

Splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Miroslav Pollák dnes, t.j. 20.10 2010 rokoval s poradcom ministra vnútra SR Milanom Krajniakom o aktuálnej situácii v rómskej osade v Plaveckom Štvrtku po včerajšej návšteve ministra vnútra Daniela Lipšica a oboznámil ho s riešeniami, ktoré na usporiadanie situácie podnikol Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity. Splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Miroslav Pollák informoval Milana Krajniaka o svojom stanovisku k situácii v rómskej osade v Plaveckom Štvrtku, v ktorej je neregulovaná výstavba domov a chatrčí, bez stavebného povolenia, na nevysporiadaných stavebných pozemkoch, ktoré zasahujú do ochranného a bezpečnostného pásma.
Ako uviedol splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Miroslav Pollák, problém nie je jednoduchý a je potrebné k nemu pristupovať komplexne. Miestna samospráva v Plaveckom Štvrtku si musí byť vedomá toho,že problém mala riešiť už pred rokmi a v prípade začatia búracích prác domov obyvateľov miestnej rómskej osady by sa mala zaujímať aj o to, aby zabezpečila pre svojich občanov aj uplatnenie základného práva na primerané bývanie, a to aj v prípade, pokiaľ Občiansky zákonník a ďalšie právne predpisy neupravujú povinnosť poskytnutia náhradného bytu, príbytku, ubytovania, prístrešku.
Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity dlhodobo vyzýva miestnu samosprávu, aby neignorovala tento problém a uplatňovala podporné programy pre zlepšenie situácie v rómskej komunite. Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity obci Plavecký Štvrtok navrhuje, aby obec začala s uplatňovaním projektu terénnej sociálnej práce, realizovala výstavbu komunitného centra, uplatnila program komunitných pracovníkov zdravotnej výchovy a program asistenta učiteľa v základnej škole. Rovnako je potrebné spolupracovať s OR PZ Malacky pri realizácii programu policajných špecialistov pre prácu s rómskou komunitou a podľa možností uplatniť inštitút osobitného príjemcu dávky v hmotnej núdzi. Samospráva v Plaveckom Štvrtku ignorovala návrhy Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity, aby sa obec usilovala získať alebo odkúpiť stavebné pozemky a pripravila projektovú dokumentáciu pre výstavbu obecných nájomných bytov nižšieho štandardu určených pre bývanie občanov v hmotnej núdzi. Obecný úrad Plavecký Štvrtok nemôže očakávať, že niekto z iných orgánov a úradov bude v ich obci uplatňovať programy vedúce k vytváraniu vhodných foriem spolužitia majority a menšinového rómskeho obyvateľstva. Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity sa nazdáva, že miesto uplatňovania preventívnych programov, Obecný úrad v Plaveckom Štvrtku chce využívať iba represívne opatrenia.  
Úrad splnomocnenca vlády SR neustále kontroluje vývoj situácie v obci Plavecký Štvrtok a vyvíja snahu priviesť obecný úrad k systémovému riešeniu. Poradca ministra vnútra Milan Krajniak sa vyjadril, že aktivity, ktoré bude v tejto záležitosti vyvíjať rezort vnútra, bude koordinovať s Úradom splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity.

(prevzaté: ÚSVRK Iveta Duchoňová pre ZVZ/TASR)