SPLNOMOCNENEC: Projekt Dobrý štart pomôže prvým 600 deťom z osád

Splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity podporuje projekt "Dobrý štart", do ktorého sa zapojí na Slovensku 600 rómskych detí

19.10. 2010 - Rómsky vzdelávací fond v spolupráci s Úradom splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity zorganizoval stretnutie odborníkov pri príležitosti otvorenia projektu Program "Dobrý štart", ktorého cieľom je podporiť vzdelávanie v ranom veku so zameraním na komunity pri práci s inštitúciami. Projekt osobne podporil aj splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Miroslav Pollák.

V rámci Európskeho roka boja proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu Európska únia podporuje vykonávanie programu "Dobrý začiatok", ktorý sa zameriava na vývoj rómskych detí od 0 do 6 rokov veku. Celý projekt je financovaný rozpočtom 2 milióny EUR a bude prebiehať počas 22 mesiacov prostredníctvom pilotných projektov, ktoré budú prispôsobené miestnym podmienkam v štyroch krajinách - Slovensko, Rumunsko, Macedónsko a Maďarsko, v celkovo 16 lokalitách. Cieľom Rómskeho vzdelávacieho fondu je dosiahnuť na konci programu, účinné a úspešné zapojenie a podporu spolu viac ako pre 4 000 malých detí a ich rodín vo všetkých štyroch krajinách. Zámerom Rómskeho vzdelávacieho fondu je zvýšenie zaškolenosti rómskych detí.

Programová manažérka Rómskeho vzdelávacieho fondu Szilvia Pallaghy na stretnutí vyzvala zástupcov obcí a facilitátorov projektu, aby podporovali program ,,Dobrý štart“ a šírili o ňom informácie: ,,Je potrebné hovoriť o tomto projekte, pretože pre detí z marginalizovaných rómskych komunít je vzdelanie dôležité a pomôže im začleniť sa do spoločnosti. Problémom je, že ani ich samotní rodičia nemajú dostatočné vzdelanie a finančné prostriedky na ich vzdelávanie.“

Poradca v oblasti politiky a programový manažér Rómskeho vzdelávacieho fondu Eben Friedman uviedol, že program ,,Dobrý štart“ bude mať dopad na približne 600 rómskych detí na Slovensku: “Predprimárne vzdelávanie je finančne náročné pre rodiny, a preto je potrebné tieto deti podporovať a dať im šancu.“

Splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Miroslav Pollák prezentoval zámery vlády v oblasti odstraňovania segregácie Rómov v oblasti vzdelávania, ktoré je jednoznačnou prioritou programového vyhlásenia vlády na roky 2010 – 2014. Zhrnul priority vlády SR v tejto oblasti ako sú: podpora projektu nultých ročníkov základných škôl, posilnenie účasti detí zo sociálne vylúčených spoločenstiev na predškolskom vzdelávaní, na štúdiu na stredných školách a posilnenie inštitútu asistentov učiteľa. Vláda SR urobí opatrenia proti segregácii v školstve, nesprávnemu zaraďovaniu detí zo SVS do špeciálnych škôl a zavedie testy zrelosti v rómčine. V oblasti školstva vláda SR podporí zvýšenie kvality vyučovania materinského jazyka, vrátane rómskeho, rovnako ako kvalitu a účinnosť vyučovania slovenského jazyka v školách s vyučovacím jazykom menšín. Takto bude možné zlepšiť a zjednodušiť šance detí na potrebné vzdelanie a integráciu do spoločnosti. Splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Miroslav Pollák na záver upozornil, že ,,veľká časť Rómov na Slovensku patrí medzi sociálne a ekonomicky najslabšie spoločenské skupiny postihnuté chudobou a sociálnym vylúčením, ktoré nie sú schopné prekonať individuálnym úsilím. Je to o to ťažšie, keď sú diskriminácii a segregácii vystavený už od najmladšieho veku.“Jednotlivé prvky programu ,,Dobrá šanca“ boli na začiatku školského roka 2010/2011 sa už na Slovensku začali v troch regiónoch - v Žilinskom Prešovskom, Banskobystrickom kraji (Martin, Banská Bystrica, Zborov a Abranovce).

Podpora poskytnutá v ranom detstve rozvoja napomáha deťom navštevovať materské školy, buduje vzťahy medzi komunitou a rodinami, spolupracuje s rodinami, matkami, materskými školami a profesijnými organizáciami, ktoré vykonávajú aktivity v záujme úspešného uplatnenia sa dieťaťa v škole. Tri miestne mimovládne organizácie, ktoré budú realizovať plánované aktivity sú: Krajská asociácia rómskych iniciatív, Kultúrne Združenie Rómov na Slovensku a Vyrovnávanie šancí. Všetky z nich sú skúsené, iniciatívne a aktívne mimovládne organizácie pôsobiace v oblasti vzdelávania. Cieľom školenia a príprav vypracovaných Medzinárodnou asociáciou Krok za krokom, špeciálne pripravených pre program "Dobrý začiatok", je obsah rozvoja vzdelávacích inštitúcií, ktoré sa zúčastňujú na programe, prípravu mentorov, ktorí poskytujú služby pre rodiny, podpora aktívnej spolupráce s rodinami a realizácia zameraná priamo na vývoj dieťaťa, ktoré reagujú na potreby jednotlivých detí. Školenia sú poskytnuté slovenskou Nadáciou Škola Dokorán.

Následne aj regionálne pracovisko Metodicko pedagogického centra v Prešove, bude poskytovať ďalšie školenia pre komunitných mediátorov. Sú expertami v poskytovaní ďalšieho vzdelávania pedagogických a nepedagogických zamestnancov škôl a školských zariadení, zabezpečujú odborno-metodickú činnosť v oblasti ďalšieho vzdelávania pedagogických a nepedagogických zamestnancov, vykonávajú výskumnú a prieskumnú činnosť v oblasti ďalšieho vzdelávania pedagogických a nepedagogických zamestnancov, vykonávajú na základe poverenia MŠ SR celoslovenské kompetencie:

- v oblasti odborného garantovania rómskej problematiky

- v oblasti odborného garantovania ďalšieho vzdelávania učiteľov škôl na národnostných územiach.

(Tlačová správa USVRK)