FSR: Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok OP ZaSI – FSR - 2010/2.2/04

Fond sociálneho rozvoja ako  sprostredkovateľský orgánom pod riadiacim orgánom pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia 11. novembra 2010 vyhlásil novú výzvu  na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre žiadateľov v rámci schválených Lokálnych stratégií komplexného prístupu OP ZaSI - FSR - 2010/2.2/04.

Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia
Prioritná os č. 2 Podpora sociálnej inklúzie
Opatrenie č. 2.2 Podpora vytvárania rovnosti príležitostí v prístupe na trh práce a podpora integrácie znevýhodnených skupín na trh práce s osobitným zreteľom na MRK.

V rámci výzvy sa na určité skupiny žiadateľov vzťahuje Schéma pomoci de minimis na podporu sociálnej inklúzie (schéma DM č. 1/2010)

Dátum uzavretia výzvy: priebežne do 31. 03. 2011 alebo do vyčerpania finančných prostriedkov alokovaných na túto výzvu

Prvé kolo hodnotenia žiadostí o NFP bude uzavreté 31. 01. 2011

CIELE OPATRENIA
Cieľom opatrenia 2.2 je zvyšovanie možností prístupu na trh práce pre všetky skupiny obyvateľstva. Budú podporované všetky ľudské zdroje ohrozené vylúčením, ktoré sa nachádzajú na trhu práce (t.j. pre nezamestnané a zamestnané osoby ohrozené vylúčením z trhu práce), ako aj podniky ktoré vytvárajú pracovné miesta týmto osobám.

OPRÁVNENÉ AKTIVITY
Výkon terénnej sociálnej práce alebo výkon komunitnej sociálnej práce môže byť podporený v rámci tejto výzvy iba v prípade, ak prijímateľ nerealizuje v rovnakom čase a v rovnakej lokalite tú istú činnosť v projekte, podporenom z ďalších výziev, vyhlásených Fondom sociálneho rozvoja.

Podrobnosti nájdete tu: Výzva OP ZaSI – FSR - 2010/2.2/04