ROMOVIA.EU: 5. november - Medzinárodný deň rómskeho jazyka (dokumenty)

Deklarácia z Medzinárodného dňa rómskeho jazyka - 5.11.2009

Slávnostný akt vyhlásenia 5. novembra za Medzinárodný deň rómskeho jazyka bol súčasťou medzinárodnej konferencie lingvistov, pedagógov, žurnalistov a lídrov rómskych organizácií z 15 štátov Európy v Záhrebe 3.- 5. novembra 2009. Jej iniciátorom bolo združenie KALI SARA a jej predseda Veljko Kajtazi, autor prvého rómsko-chorvátskeho a chorvátsko-rómskeho slovníka. Zo Slovenska deklaráciu podpísala Anna Koptová.
My, účastníci, lingvisti, pedagógovia, žurnalisti, lídri rómskych organizácií z 15 štátov, ktorí sme boli v Záhrebe na konferencii o jazyku v dňoch 3. až 5. novembra, sme prijali deklaráciu: 5. november nech je Medzinárodným dňom rómskeho jazyka.

Táto deklarácia je vyjadrením nezlomnej vôle Rómov.
V Európe žije viac ako 12 miliónov Rómov a ich situácia je veľmi ťažká. Sledujeme šírenie fašizmu a nacionalizmu, ktoré je v rozpore s našou kultúrou a jazykom. Preto, my, Rómovia, sa obávame, že náš jazyk, pre náš život veľmi dôležitý a posilňujúci našu etnickú identitu, bude zabudnutý medzi Rómami a inými ľuďmi.

Chceme:
1. Nech je rómsky jazyk oficiálne uznaný ako jeden z európskych jazykov.
2. V súlade s Chartou regionálnych a menšinových jazykov – nech je aj rómsky jazyk akceptovaný v exekutívnej administratíve národných štátov a v ich ďalších inštitúciách.
3. Nech jednotlivé štáty vyčleňujú finančné prostriedky určené na ochranu a rozvoj rómskeho jazyka a všetkého, čo s jeho ochranou a rozvojom súvisí.
4. Nech kompetentné európske inštitúcie vykonávajú v národných štátoch monitoring a podrobujú kontrole priebeh, realizáciu a výstupy z programov zameraných na ochranu a rozvoj rómskej kultúry a jazyka.
5. Žiadame, aby všetky štáty akceptovali 5. november ako Medzinárodný deň rómskeho jazyka a jeho vyhlásením mu priznali dôležitosť a úctu.

V mene účastníkov konferencie:
Stanislav Stankiewicz - Stahiro, prezident medzinárodnej únie Rómov (International Romani Union- IRU)
Veljko Kajtazi, prezident organizácie „Kali Sara“
ilustračné foto: u prezidenta (2006, zdroj: prezident.sk)
Deklarácia Rómov SR k štandardizácii rómskeho jazyka v Slovenskej republike - 29.6.2008

zdieľané foto: prezident.sk
Slávnostný akt štandardizácie rómskeho jazyka bol 29. júna 2008 v historickej budove Národnej rady SR v Bratislave.
Zúčastnila sa na ňom aj manželka prezidenta SR Silvia Gašparovičová (na fotografii druhá zľava),  ktorá o.i. zdôraznila: „Po dnešnom dni bude môcť byť rómsky jazyk vyučovaný v širokom meradle na potrebnej úrovni v školách. Som rada, že po toľkých rokoch sa podarilo dôjsť do cieľa, aby sa rómsky jazyk stal rovnocenným s ostatnými jazykmi na Slovensku.“
My, Rómovia Slovenska,
  • uvedomujúc si svoje postavenie národnostnej menšiny žijúcej na Slovensku, v spojitosti s naším kultúrnym bohatstvom, ktoré bolo vytvárané predchádzajúcimi generáciami Rómov,
  • vychádzajúc z kodifikácie rómskeho jazyka v roku 1971 a dejinného odkazu rómskych osobností pôsobiacich v oblasti formovania rómskeho jazyka ako základného prostriedku na vzdelávanie a výchovu Rómov tu žijúcich,
  • konštatujúc, že tento historický odkaz musí byť nielen zachovaný, ale aj rozvíjaný pre nasledujúce generácie Rómov aj ostatné skupiny obyvateľov našej republiky,
  • uplatňujúc princípy zakotvené v medzinárodných zmluvách, dohovoroch a odporúčaniach medzinárodných organizácií na ochranu národov a etník,
  • rozvíjajúc obsah článku 44 Ústavy Slovenskej republiky, upravujúceho práva a povinnosti každého občana chrániť svoje kultúrne dedičstvo tak, aby právo na rozvoj národnostných menším žijúcich v Slovenskej republike bolo uplatniteľné za každých okolností, bez ohľadu na čas a miesto,
  • hodnotiac úprimne vzťah slovenskej verejnosti ku kultúrnym a historickým hodnotám rómskeho dedičstva,
  • uvedomujúc si, že všetky naše rozhodnutia sú prameňom nových hodnôt a z pohľadu budúcnosti minulosť bude prítomnosťou,
  • berúc do úvahy, že vzdelanosť rómskej národnostnej menšiny treba naďalej prehlbovať a našim deťom vytvárať podmienky pre ich výchovu a vzdelanie aj v materinskom jazyku,
  • s vďakou všetkým, ktorí sa pričinili o prípravu a vypracovanie zásad a pravidiel rómskeho jazyka,
teda my, príslušníci rómskej národnostnej menšiny na Slovensku prijímame prostredníctvom našich zástupcov
túto deklaráciu:

Čl. 1
1. Rómsky jazyk je základným prostriedkom na rozvoj materinského jazyka, vzdelanosti a kultúrneho dedičstva Rómov žijúcich na Slovensku.
2. Jednotlivé druhy a časti kultúrneho dedičstva, vrátane rómskeho jazyka, sú rovnocenné a sú jeho neoddeliteľnou súčasťou.

Čl. 2
1. Rómsky jazyk je súhrn výrazov, pravidiel, podôb jednotlivých slov a ich spojení, gramatických zásad zjednotených Komisiou pre štandardizáciu rómskeho jazyka na základe ich dlhodobého a jednotného používania rómskou národnostnou menšinou.

Čl. 3
1. Zachovávanie rómskeho jazyka je verejným záujmom.
2. Ochrana jazykových a iných práv a slobôd občanov rómskej národnostnej menšiny sa zaručuje.
3. Prostriedky ochrany rómskeho jazyka nesmú obmedziť iné občianske práva.
4. Podmienky ochrany rómskeho jazyka určuje štát.
Bratislava 29. 06. 2008
Vyhlásenie Slovenskej republiky pri podpise Európskej charty regionálnych alebo menšinových jazykov
(príloha k uzneseniu vlády SR  č. 27 /2001, krátené vo vzťahu k rómskemu jazyku)

1. Slovenská republika vyhlasuje, že prijatú chartu bude uplatňovať v súlade s Ústavou Slovenskej republiky a príslušnými medzinárodnými dohovormi, ktoré zaručujú rovnosť občanov pred zákonom bez ohľadu na ich pôvod, rasu, náboženstvo alebo národnosť, s cieľom podporovať európske jazykové dedičstvo bez ujmy na používaní štátneho jazyka.

2. Slovenská republika vyhlasuje podľa článku 1 písmeno b/ charty, že pojem “územie, na ktorom sa používa regionálny alebo menšinový jazyk” sa vzťahuje na obce podľa Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 221/1999 Z.z. z 25. augusta 1999, ktorým sa vydáva zoznam obcí, v ktorých občania Slovenskej republiky patriaci k národnostnej menšine tvoria najmenej 20% obyvateľstva, a to vrátane uplatňovania jej článku 10.

3. Podľa článku 3 odsek 1 charty “regionálnymi alebo menšinovými jazykmi” v Slovenskej republike sú jazyky: bulharský, český, chorvátsky, maďarský, nemecký, poľský, rómsky, rusínsky a ukrajinský; uplatňovanie ustanovení charty v zmysle jej článku 2 ods. 2:

Bulharský, český, chorvátsky, nemecký, poľský a rómsky jazyk:

Článok 8 odsek 1, písmeno a) iii; b) iii; c) iii; d) iii; e) ii; f) ii; g); h); i);
Článok 9 odsek 1, písmeno a) ii/iii; b) ii/iii; c) ii/iii; d);
Článok 10 odsek 1, písmeno a) iii/iv; odsek 2, písmeno b); c); d); f); g);
odsek 3, písmeno c); odsek 4, písmeno a); c); odsek 5;
Článok 11 odsek 1, písmeno a) iii; b) ii; c) ii; d; e) i; f) ii; odsek 2; odsek 3;
Článok 12 odsek 1, písmeno a); b); c); d); e); f); g); odsek 2; 3;
Článok 13 odsek 1, písmeno a); b); c); odsek 2, písmeno c);
Článok 14 písmeno a);
Článok 14 písmeno b) len pre jazyky český, nemecký a poľský

4/ Slovenská republika vyhlasuje, že článok 8 odsek 1, písm. e/, znak “i” sa vzťahuje na prípravu pedagógov, teológov, kultúrnych a osvetových pracovníkov bez ujmy na výučbe v štátnom jazyku s tým, že väčšina predmetov vrátane profilových sa zabezpečuje v menšinovom jazyku, pri rešpektovaní právnych noriem Slovenskej republiky v oblasti vysokého školstva.

5/ Slovenská republika vyhlasuje, že článok 10 odsek 1, písm. a/ znak “ii”, článok 10 ods. 2, písm. a/ a článok 10 ods. 3, písm. b/ sa budú interpretovať bez ujmy na používaní štátneho jazyka podľa Ústavy Slovenskej republiky a v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky.

6/ Slovenská republika vyhlasuje, že článok 12 odsek 1, písm. e/ a článok 13 ods. 2, písm. c/ možno použiť, pokiaľ účinky jeho použitia neodporujú iným ustanoveniam právneho poriadku Slovenskej republiky o zákaze diskriminácie občanov Slovenskej republiky v pracovnoprávnych vzťahoch na území Slovenskej republiky.
Memorandum Rómov
(Smolenice, 6. mája 1994) 

My, účastníci medzinárodnej konferencie "Rómovia na Slovensku a v Európe", konanej v Smoleniciach dňa 6. mája 1994 z iniciatívy Slovenského helsinského výboru, Medzinárodnej helsinskej federácie a Informačného a dokumentačného strediska o Rade Európy v Bratislave konštatujeme, že na Slovensku a v Európe žije početná národnostná menšina Rómov, ktorá si vytvára a zachováva už niekoľko storočí svoju kultúrnu a historickú identitu. Na Slovensku tvorí takmer 10 percent z celkového počtu obyvateľstva.

Európa stojí pred významnou úlohou - konštituovať otvorenú spoločnosť. To je veľká príležitosť aj pre Rómov v Európe a pre rómsku menšinu na Slovensku.

Práve dlhodobé a neprestajné úsilie o otvorenosť a prirodzená schopnosť komunikovať s okolitým prostredím pomáhali Rómom prežiť všetky historické úskalia, nájsť formy spolunažívania s majoritnou spoločnosťou a tvorivo rozvíjať svoju etnickú a kultúrnu identitu.

Tieto charakteristické črty rómskej menšiny vytvárajú predpoklady, aby sa zásadne zmenil postoj vlád k Rómom, aby sa namiesto pasívneho tolerovania Rómov na okraji spoločnosti prešlo k ich aktívnej akceptácii ako plnoprávneho občianskeho spoločenstva, ktoré svojím pôsobením obohacuje občiansku spoločnosť a jej hospodársku a kultúrnu rozmanitosť.

Ekonomická transformácia, ktorá prebieha v krajinách strednej a východnej Európy najviac postihuje Rómov. Priemerná nezamestnanosť Rómov na Slovensku je až 80-90 percent. Túto katastrofálnu sociálnu situáciu sprevádzajú stupňujúce sa prejavy rasovej a spoločenskej neznášanlivosti.

Majúc na pamäti odporúčania Parlamentného zhromaždenia Rady Európy č.1201 a č.1203 z roku 1993, ktoré sa zaoberajú ochranou menšín v Európe, poukazujeme na to, že Rómovia ako menšina bez vlastného územia a svojho národného štátu doteraz nemali a nemajú svojho zástupcu na riešenie vlastných vecí vo vzťahu
k štátu, na území ktorého žijú.

Vzhľadom na tieto skutočnosti žiadame vládu Slovenskej republiky:

V oblasti spoločensko-politického a ekonomického postavenia Rómov:

i. v štátnom rozpočte všeobecne a v kapitolách jednotlivých ministerstiev konkrétne a adresne garantovať nevyhnutné ale záväzné finančné prostriedky zabezpečujúce realizáciu inštitucionálneho, kultúrno-spoločenského a ekonomického rozvoja rómskej menšiny na Slovensku. V súvislosti s tým konštituovať úrad zmocnenca vlády Slovenskej republiky pre Rómov. Keďže rómsky problém je celoeurópsky, odporúčame iniciovať zriadenie podobných úradov aj v iných štátoch ako aj v rámci európskych organizácií;

ii. rešpektovať v spoločnosti rovnaké práva a príležitosti pre občanov rómskej národnosti, ktoré by viedli k primeranému zastúpeniu Rómov na všetkých úrovniach orgánov štátnej správy a štátnej moci nielen deklaratívne, ale aj reálne;

iii. aktívne riešiť katastrofálnu nezamestnanosť Rómov;

iv. garantovať realizáciu podporných programov napr. z Fondu sociálneho rozvoja pri Rade Európy, ktoré by sa zamerali na riešenie základnej infraštruktúry a bývania na miestach, kde sú Rómovia usadení. Ich realizácia predpokladá aktívnu účasť Rómov, čím by sa čiastočne riešil problém ich nezamestnanosti. Tak isto s týmto cieľom zabezpečovať kvalifikáciu a rekvalifikáciu nezamestnaných Rómov;

V oblasti kultúry a vzdelávania:

Vytvárať podmienky pre:

v. štúdium histórie Rómov;

vi. výskum a kodifikáciu rómskeho jazyka;

vii. spoznávanie a uchovávanie rómskych kultúrnych tradícií;

viii. zriaďovanie kultúrnych a vzdelávacích centier so zameraním na tanec, hudbu, remeslá, históriu a literatúru;

ix. rozšírenie programov prípravy dvojjazyčných učiteľov pre základné a stredné vzdelanie Rómov;

x. vyššie vzdelávanie talentovanej rómskej mládeže;


V oblasti legislatívy:

xi. preskúmať právny poriadok a odstrániť všetky právne normy, ktoré priamo alebo nepriamo diskriminujú Rómov;

xii. vytvoriť, prijať a v praxi dôsledne uplatňovať také právne normy, ktoré poskytnú efektívnu ochranu pred prejavmi rasovej nenávisti ako aj pred fyzickými alebo psychickými útokmi voči Rómom.

V Smoleniciach, 6. mája 1994                         Účastníci konferencie

Za účastníkov konferencie
JUDr. Vincent Danihel , JUDr. Gustáv Karika, PhDr. Viliam Zeman