Avrithemakero ďives pedal romaňi čhib - Medzinárodný deň rómskeho jazyka

Savore nipi the romaňi societa peske 5. novembroste 2010 leperen Avrithemakero ďives pedal romaňi čhib. Ašunďipnakseri akharibnaskeri ora le 5. novembros 2010 vaš Avrithemakero ďives pedal romaňi čhib sas sar jekh koter avrithemakeri konferencijake andro Zahreb beršeste 2009, kaj pen zgele lingvista, pedagoga, žurnalista the šerale andal romane organizaciji andal 15 europakere thema. Le Romen andal Slovakija pre adi konferencija ľikerelas e Anna Koptová, savi jekhetanes le organizacijaha Kali Sara the šeraleha Avrithemakera romakeri uniaha mangle dojekh themakere govermenta the parlamenti vaš inštitucionalno arakhiben le romaňi čhib the lakero parvariben. Govermentoskero splnomocňencoskero urados pedal romane societi andre SR peske paš Avrithemakero ďives pedal romaňi čhib paľikerel romane inteligencijakere iniciativi the mangel lakere savore dženen ke realizacija le projekten the aktiviten, so thovena peskero kotor vaš romano čhibakero lačhipen. Jekhtones thoven opre dojekh kulturakero kotor vaš jekhetano elementos so perel tele andro voďakero the kulturno averthoďipen andre Slovakijakeri republika.

Široká verejnosť a rómske spoločenstvo si 5. novembra 2010 pripomínajú Medzinárodný deň rómskeho jazyka. Slávnostný akt vyhlásenia 5. novembra za Medzinárodný deň rómskeho jazyka bol súčasťou medzinárodnej konferencie v Záhrebe v roku 2009, na ktorej sa zišli lingvisti, pedagógovia, žurnalisti a lídri rómskych organizácií z 15 štátov Európy. Rómov zo Slovenska na tejto konferencii zastupovala Anna Loptová, ktorá spoločne so združením Kali Sara a predsedom Medzinárodnej únie Rómov vyzvali vlády a parlamenty jednotlivých krajín na inštitucionálnu ochranu rómskeho jazyka a na jeho rozvoj. Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity pri príležitosti Medzinárodného dňa rómskeho jazyka víta iniciatívy rómskej inteligencie a vyzýva jej príslušníkov na realizovanie projektov a aktivít, ktoré prispejú k rozvoju a zušľachťovaniu rómskeho jazyka. Rovnako považujú príspevok rómskej kultúry za neodmysliteľný prvok patriaci ku duchovnej a kultúrnej rozmanitosti Slovenskej republiky.

(usvrk)