Vyhlásenie Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity k Medzinárodnému dňu rómskeho jazyka

5. november v kalendári výročí a pamätných dní patrí Medzinárodnému dňu rómskeho jazyka. Tento deň má širokej verejnosti a rómskej spoločnosti pripomínať dlhoročné úsilie a snahy rómskych intelektuálov – pedagógov, novinárov, spisovateľov a umelcov za kvalitnejší život Rómov spojený s používaním materinského rómskeho jazyka.

Rómsky jazyk patrí medzi neodmysliteľné prvky identity Rómov a predstavuje jedinečné kultúrne bohatstvo, ktoré sa má pestovať a ochraňovať. Jazyk nie je len zhlukom zvukov, ale i prostriedkom na rozvíjanie ľudského a národného povedomia, vyjadrovania pocitov, myšlienok a prenášania kultúrno – historických tradícií.


Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity si uvedomuje dôležitosť rómskeho jazyka a jeho hlboký význam pre rozvíjanie identity Rómov, a preto podporuje ich právo komunikovať v materinskom jazyku, používať rómsky jazyk na univerzitnej úrovni, v publikáciách alebo v kultúrnom živote.

Podmienky na výchovu a vzdelávanie v rómskom jazyku boli vytvorené štandardizáciou rómskeho jazyka 29. júna 2008. V roku 2009 bola ukončená experimentálna verifikácia efektívnosti kurikula rómskeho jazyka, rómskej literatúry a kurikula rómskych reálii na vybraných základných a stredných školách, ktorá sa začala už v roku 2003. V rámci projektu experimentálna verifikácia rómskeho jazyka boli vydané početné učebnice, slovníky a príručky. Význam rómskeho jazyka sa preukázal aj pri príprave programového vyhlásenia vlády SR na obdobie rokov 2010 – 2014. Vláda SR sa zaviazala urobiť opatrenia proti segregácii rómskych detí a ich nesprávnemu zaraďovaniu do špeciálnych škôl práve využitím rómskeho jazyka, pretože deti, ktorých materinským jazykom je rómčina, budú môcť absolvovať testy zrelosti v rómskom jazyku.

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity a vláda Slovenskej republiky oceňujú príspevok rómskej kultúry a považujú ho za neodmysliteľný prvok patriaci ku duchovnej a kultúrnej rozmanitosti Slovenska. Pri príležitosti Medzinárodného dňa rómskeho jazyka vítajú iniciatívy rómskej inteligencie a vyzývajú jej príslušníkov na realizovanie projektov a aktivít, ktoré prispejú k rozvoju a zušľachťovaniu rómskeho jazyka.


Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity, 4. novembra 2010