SGI: "Sú stredoškolské štipendiá efektívny nástroj, aby viac študentov z chudobných rodín zvládlo strednú školu?"

Podľa zistení Inštitútu pre dobre spravovanú spoločnosť (SGI) sú dnes stredoškolské štipendiá efektívnym nástrojom podpory stredoškolského štúdia detí z chudobných rodín LEN pri splnení týchto troch dodatočných podmienok:

1. Ak si stredná škola k nim sama dopracuje vlastné prísnejšie pravidlá prideľovania, ktoré štipendium viažu aj na dochádzku na vyučovanie. Na chýbajúci motivačný efekt štipendií sa sťažujú školy, ktoré nemajú vlastné doplňujúce pravidlá a štipendium odnímajú len pri podmienečnom vylúčení žiaka ako to uvádza školský zákon, a čo pri povinnej školskej dochádzke žiaka nie je možné uplatniť.

2. Ak sú pre týchto žiakov dostupné aj iné dotácie od zriaďovateľa spojené so štúdiom, napr. znížený poplatok za internátne ubytovanie a dotovaná strava.
Nedotované náklady na internátne ubytovanie a stravu bežne prevyšujú mesačne 50€, čo je viac ako najvyššie možné štipendium, a preto niektorí predstavitelia škôl hovoria o finančnej nedostupnosti štúdia pre chudobnejších študentov. Nový školský zákon vypustil povinnosť zriaďovateľov dotovať cenu internátneho ubytovania a stravy pre žiakov v hmotnej núdzi, čo spôsobilo v mnohých prípadoch zvýšenie nákladov týchto študentov.

3. Ak škola iniciatívne pracuje so žiakmi (rodičmi) a zabezpečí si ich súhlas, aby boli zo štipendia prednostne hradené náklady žiaka so štúdiom,
teda strava, cestovný lístok pre dochádzajúcich žiakov, prípadne ubytovanie. Viacerí predstavitelia škôl sú nespokojní s tým, že sa do rodiny dostávajú peniaze v hotovosti, ktoré nie sú vždy použité v prvom rade na krytie nákladov štúdia dieťaťa.

Podľa Ruženy Grochovej, vedúcej strediska stredoškolských štipendií UIPŠ, riaditelia škôl čelia tiež veľkému tlaku zo strany rodičov v prípade nepriznania štipendia a pomohlo by im, keby bolo ministrom školstva schválené metodické usmernenie, ktoré by presnejšie určovalo pravidlá poskytovania štipendií a ktorého návrh je dostupný na webovej stránke UIPŠ. V minulosti platný metodický pokyn bol zrušený prijatím školského zákona v roku 2008 a jeho náhrada doteraz nebola prijatá.

Stredoškolské štipendiá majú však aj silnú konkurenciu, keď študent po povinnej školskej dochádzke môže získať iný okamžitý vyšší príjem, a preto predčasne ukončí štúdium.
Môže ísť o tri najčastejšie možnosti. Prvou je, ak študent získa prácu načierno a prestáva chodiť do školy. Druhou je, ak predčasne ukončí školu, prihlási sa do evidencie nezamestnaných a neskôr sa uchádza o účasť na aktivačných prácach, kde aktivačný príspevok vo výške 63,07€ prevyšuje aj najvyššie možné stredoškolské štipendium. Treťou častou možnosťou je, že si zakladá rodinu a stáva sa priamo poberateľom sociálnych dávok v hmotnej núdzi, ktoré pre jednotlivca s 1-4 deťmi sú dnes vo výške 115,10€ s možnosťou získať ďalšie príspevky.

Ako fungujú dnes stredoškolské štipendiá?
Stredoškolské štipendiá pre študentov z chudobných rodín boli zavedené v roku 2004 ako jeden z nástrojov, ktoré majú podporiť štúdium týchto detí na stredných školách. Výška štipendia závisí od priemerného prospechu študenta v predchádzajúcom polroku a od výšky životného minima nezaopatreného dieťaťa. V školskom roku 2010/2011 môže byť poskytnuté štipendium:
pri prospechu do 2,0 vrátane: 42,31€
pri prospechu horšom ako 2,0 do 2,5 vrátane: 29,62€
pri prospechu horšom ako 2,5 do 3,5 vrátane: 21,16€

Reportáž o stredoškolských štipendiách

„Vďaka zmenám vo vnútorných predpisoch, ktoré sme konzultovali s Bratislavou, sú štipendiá u nás veľmi motivačné a keby neboli, počet predčasne ukončujúcich žiakov by bol výrazne väčší. Máme stanovené, že ak má žiak v mesiaci viac ako 13 neospravedlnených hodín, štipendium sa mu v tom mesiaci odníme.“
Jana Matzová, Odborné učilište internátne v Prakovciach
„Je veľmi potrebné predĺžiť povinnú školskú dochádzku ideálne o dva roky tak, aby žiaci po základnej škole absolvovali 3-ročné štúdium a získali výučný list .“
Stanislav Kráľ, SOŠ v Čaklove
„Ak by ministerstvo školstva predĺžilo povinnú školskú dochádzku, nezmenilo by to nezáujem rodičov a žiakov o štúdium a nemohli by sme riešiť problémy so správaním podmienečným vylúčením zo školy.“
Beáta Abelovičová, Odborné učilište internátne v Hlohovci
„V minulosti to bola veľká motivácia, že žiaci mali „korunovú“ stravu a mohli získať aj štipendium.“
Veronika Maliničová, Odborné učilište internátne v Snine
„Ak zistíme, že rodič štipendium vezme a žiak si nemá za čo zaplatiť ani desiaty v škole alebo dopravu, tak škola pri ďalšom štipendiu peniaze podrží, žiak s učiteľom zaplatia najprv stravu, cestovný lístok alebo internát, a potom dostane žiak zvyšok štipendia. Poznáme rodiny našich žiakov, raz za mesiac vezmeme auto a robíme aj návštevy v rodinách, a potom vieme reagovať aj na problémy, ak nám deti prestávajú chodiť do školy. Ak si však chlapci nájdu prácu načierno, alebo dievčatá si nájdu partnerov, ktorí im bránia chodiť do školy, ani štipendium niektorých nevie motivovať k dokončeniu školy.“
Jana Matzová, Odborné učilište internátne v Prakovciach
Viac informácii k podobným témam nájdete na webovej stránke projektu www.skolainak.sk, ktorá umožňuje učiteľom aj rodičom výmenu skúseností z tejto oblasti, vrátane učebných materiálov a on-line poradne.

Informáciu www.romovia.eu poskytla Martina Kubánová, SGI Partner