SPLNOMOCNENEC: Stanovisko k nútenému vysťahovaniu príslušníkov marginalizovanej rómskej komunity v mestskej časti Košice – sídlisko Ťahanovce

Stanovisko splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity k nútenému vysťahovaniu príslušníkov marginalizovanej rómskej komunity v mestskej časti Košice – sídlisko Ťahanovce.

"Splnomocnenec vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity so znepokojením prijal správu o nútenom vysťahovaní príslušníkov marginalizovanéj rómskej komunity žijúcich v blízkosti ulice Na Demetri v meste Košice.

S ľútosťou konštatuje, že mesto Košice nebolo ochotné na jeho výzvu a výzvu viacerých pracovníkov Úradu splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity zastaviť a ani prerušiť proces núteného vysťahovania príslušníkov marginalizovanej rómskej skupiny.

Splnomocnenec vlády Slovenskej republiky považuje postup mesta Košice v súvislosti s núteným vysťahovaním, vypratávaním pozemkov a likvidáciou obydlí príslušníkov marginalizovanej rómskej komunity nachádzajúcich sa na sídlisku Ťahanovce za konanie, ktoré je v rozpore s právnym poriadkom Slovenskej republiky a medzinárodným právnym poriadkom.

Splnomocnenec vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity presadzuje názor, že v prípadoch, v ktorých sa do kolízie alebo konfliktu dostanú individuálne základne práva osôb - členov dvoch rôznych skupín, je orgán miestnej samosprávy povinný nachádzať a uplatňovať také riešenia, ktoré nepoškodia základné práva ani jedného občana.

V súlade s príslušnou rozhodovacou činnosťou súdov Slovenskej republiky ako aj Medzinárodného súdu pre ľudské práva poukazuje na skutočnosť, že postup núteného vysťahovania či vypratania obydlia alebo pozemkov vyžaduje okrem vykonateľného rozhodnutia o vyprataní či vysťahovaní aj splnenie celého radu ďalších podmienok zadefinovaných napríklad orgánmi medzinárodných organizácií na báze medzinárodných zmlúv a dohovorov o ochrane základných ľudských práv a slobôd, ktorých je Slovenská republika podpisujúcou alebo nástupníckou zmluvnou stranou. Nesplnenie všetkých týchto podmienok zakladá právny dôsledok klasifikácie konania pri nútenom vysťahovaní či vyprataní, ako konania poškodzujúceho základné práva a slobody dotknutého občana.

O všetkých týchto skutočnostiach splnomocnenec vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity informoval primátora aj magistrát mesta Košice. Splnomocnenec vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity považuje za vhodné, aby orgány samosprávy akékoľvek riešenia, ktorých dôsledkom je alebo bude nútené vysťahovanie či vypratanie obydlia alebo pozemkov konzultovali s Úradom splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity. Úrad splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity ako poradný orgán vlády je ochotný poskytnúť potrebnú súčinnosť pri riešení problémov týkajúcich sa rómskych komunít a navrhnúť mestám a obciam potrebné opatrenia."

Stanovisko v plnom znení tak, ako bolo publikované na oficiálnej stránke Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity